Muutokset asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa sekä uudistunut tilintarkastuskertomus

 

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen olennaisimmat muutokset

Kirjanpitolain uudistuksen myötä Kirjanpitolautakunta on 1.2.2017 antanut uuden yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Alle on listattu näkemyksemme mukaan olennaisimmat muutokset asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa:

 • Dokumentti, joka ennen tunnettiin nimellä tasekirja, kuuluu nykyisin nimetä ”Tilinpäätös ja toimintakertomus”
 • Liitetiedoista tulee laatia liitetietotositteet sellaisista liitetiedoissa esitetyistä asioista, jotka eivät suoraan ilmene muutoin tilinpäätöksestä
  • Tällaisia tyypillisiä liitetietoja ovat esimerkiksi kiinteistöinvestoinnin arvonlisäveronpalautusvastuut, vuokravastuut sekä mahdolliset muut taseen ulkopuoliset vastuut
  • Käytännössä liitetietotositteet muodostavat oman tositesarjansa, jotka todentavat liitetiedoissa esitetyt tiedot. Liitetietotosite poikkeaa perinteisestä tositteesta siten, että sen pohjalta ei tehdä kirjauksia. Selkeyden vuoksi liitetietotositteet on suositeltavaa arkistoida omaan sarjaansa erilleen muista tositteista.
 • Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (esimerkit alla)
  • Tilinpäätös on laadittu mikroyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015).
  • Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenoon. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistoja ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään verotuksessa vähennyskelpoisten enimmäispoistojen sekä taloudellisen vaikutusajan puitteissa. (Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin kymmenessä vuodessa)
 • Pitkäaikaisia lainoja koskevat liitetiedot (esimerkki alla)
  • Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osa lainoista on yhteensä xxx.xxx,xx €. Tämä luku muuttuu mahdollisten lainaosuussuoritusten johdosta.
 • Tuloslaskelma- ja tasekaavat
  • Satunnaisten tuottojen ja kulujen ryhmä poistui tuloslaskelma kaavasta
  • Asuintalovaraus on tasekaavassa nykyiseltä nimeltään ”verotusperusteinen varaus”
  • Mikroyrityksellä on oikeus halutessaan täydentää tuloslaskelmaa ja tasetta, mikäli se ei vaaranna kirjanpitolain edellyttämää oikeaa ja riittävää kuvaa.
  • Toisaalta pien- ja mikroyritysasetuksen mukaan tuloslaskelma ja tase on laadittava asianmukaisia kaavoja yksityiskohtaisempana, mikäli se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan muodostamiseksi.

Uudistunut tilintarkastuskertomus

Tilintarkastusääntelyn muutosten myötä asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta annettavan tilintarkastuskertomuksen rakenne sekä sisältö on muuttunut. Käytännössä asia ilmenee siten, että vakiomuotoinen eli kansan kielessä puhdas kertomus on huomattavasti aikaisempaa pidempi.

Tilintarkastuskertomuksessa on nykyisin kaksi osaa. Kertomuksen ensimmäisen osan alussa on lausunto tilinpäätöksestä ja sen perustelut. Muutoin ensimmäisessä osassa käsitellään tilinpäätöstä koskevat johdon velvoitteet sekä tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käyttämässämme kertomusmallissa tilintarkastajan velvollisuuksia on kuvattu tarkemmin tilintarkastuskertomuksen mukana tulevassa liitteessä.

Tilintarkastuskertomuksen toinen osa on nimeltään ”Muut raportointivelvoitteet”. Asunto-osakeyhtiössä keskeinen toimintakertomuksen raportointi on käsitelty tässä osassa. Toimintakertomus ei ole enää osa tilinpäätöstä, ja sen vuoksi siitä ei lausuta tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevassa osiossa. Toimintakertomus ei jää tilintarkastuksessa kuitenkaan huomioimatta. Tilintarkastaja antaa toimintakertomuksesta kaksi lausuntoa. Ensimmäinen lausunto annetaan siitä, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Toinen lausunto sisältää informaation siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia. Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa.

Mikäli haluat kyseiset tiedot koottuna yhteen pdf-tiedostoon, laitathan sähköpostia teemu.laitinen@sysaudit.fi

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Teemu Laitinen

HT

puh. 050 385 0192

Koulutus

Hyväksytty Tilintarkastaja (HT), 2014

Tradenomi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Työkokemus

Teemu on työskennellyt yhtiössämme keväästä 2011 lähtien ensin tilintarkastusassistenttina ja suoritettuaan tilintarkastajatentin hyväksytysti vuodesta 2014 lähtien auktorisoituna tilintarkastajana. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin omistajavetoisten pk-yritysten tilintarkastuksesta kuin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta. Teemulla on kokemusta myös yritysjärjestelyistä sekä vero- ja muista neuvontapalveluista.

Lakisääteisen vuositilintarkastuksen lisäksi Teemu tekee erityistilintarkastuksia.